Jeste?my prywatn? katolick? wy?sz? szko?? w randze uniwersytetu. Na dwóch fakultetach, teologicznym i medycznym, studiuj? ludzie z ca?ego ?wiata. Wysokiej klasy profesorowie i docenci troszcz? si? o ich rozwój na drodze naukowej, duchowej i osobistej. Atmosfera w naszej szkole pozwala na przyjacielsk? wspó?prac? pomi?dzy studiuj?cymi i wyk?adowcami. Ponad to oferujemy bogate i aktywne ?ycie uniwersyteckie. Stwarzamy korzystne warunki do nowoczesnych bada?, nauki i studium. Podejmujemy otwarcie spo?eczne i etyczne wyzwania naszego czasu i uzdalniamy naszych absolwentów do naukowej i kompetentnej s?u?by na rzecz cz?owieka.